วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

การเลี้ยงบอลสี

การปลูก วิธีที่นิยมปลูกมี 2 วิธี คือ
1.การปลูกในกระถางเพื่อประดับอาคารบ้านเรือนทั้งภายในและภายนอกควรใช้กระถางทางสูงขนาด610นิ้วใช้ปุ๋ยคอก:ใบไม้ผุ:ทราย
หรือขุยมะพร้าวอัตราอย่างละ1ส่วนผสมคลุกเคล้าเป็นดินปลูกและควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้งเพราะการแตกกอของบอนสีแน่นเกิน
ไปนอจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมสภาพไปอีกด้วยถ้าใช้เพื่อประดับภายในอาคารควรให้ต้นบอนได้รับ
แสงบ้างอย่างน้อย 3-5 วัน ต่อครั้ง หรืออาจจะเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับในร่มก็ได้ เช่น บอนชนิดใบสีเขียว
2. การปลูในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน คนโบราณนิยมปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน หรือบริเวณสวนหน้าบ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 3 และใช้ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (Superphosphate) หรือปูนขาว อัตรา 5-10 กรัมต่อหลุมรองก้นหลุมเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพต้นให้เหมาะสมกับการปลูกบอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น